Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. będzie przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 spis powszechny przeprowadzany będzie w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001775).

Spis jest obowiązkowo przeprowadzany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie z kalendarzem i standardami UE. Obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi wynika z art. 28 ust. 1 ustawy o NSP 2021.

Dane zebrane w ramach prac spisowych będą wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Spis obejmował będzie:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Spisem powszechnym nie obejmuje się:

 • szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych;
 • mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Metody przeprowadzania spisu:

 1. samospis internetowy, przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „samospisem internetowym”; 
 2. wywiad telefoniczny przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego;
 3. wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza spisowego; 
 4. wywiad telefoniczny „Spis na żądanie” przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze kanał „Spisz się przez telefon”.

We wszystkich ww. metodach do zbierania danych wykorzystywana będzie wyłącznie interaktywna aplikacja formularzowa.

 

Osoby, które nie będą miały możliwości dokonania samospisu będą mogły skorzystać z wyznaczonego do tego miejsca w Urzędzie Gminy Zbuczyn (zgłoszenia o potrzebie udziału asystenta z Urzędu do pomocy przy samospisie przyjmowane będą pod numerem infolinii spisowej – kom. 796-551-334). 

W przypadku niedopełnienia obowiązku samospisu internetowego, osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego.

Przekazanie przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym danych z  zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego zwalnia ją z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Dane osobowe od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania zadań określonych w ustawie stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, z wyłączeniem informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie i mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych;

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej:

Art. 56.

 1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Art. 57. 
Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

Wywiady bezpośrednie i wywiady telefoniczne przeprowadzane będą przez rachmistrzów spisowych.

Rachmistrzem spisowym mogą zostać osoby: 

 1. pełnoletnie; 
 2. cieszące się nieposzlakowaną opinią; 
 3. posiadające co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujące się językiem polskim w mowie i w piśmie; 
 5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych został zakończony w dniu 16 lutego 2021 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. 


Zakres informacji zbieranych w NSP zawiera załącznik nr 1 do Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001775) -

Spis poprzedzony został dwoma spisami próbnymi:

 • pierwszy spis próbny - od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),
 • drugi spis próbny - od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie).

Szczegółowe informacje na temat spisu znajdują się na stronie: https://spis.gov.pl/

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

nowy nr tel

Spis logo 150x150