Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

WI.6220.4.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 18.05.2021 r.

do pobrania

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RKW 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 . ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

czytaj więcej

WI.6220.5.2021

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3656W i 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule i m. Grodzisk.

do pobrania

WI.6845.19.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

do pobrania

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację w 2021 r. zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie: - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży Wójt Gminy Zbuczyn zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zm.), do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Zbuczyn do oceny zgłoszonych w konkursie ofert. Termin składania zgłoszeń upływa  18 maja 2021 r.  Wzór formularza zgłoszeniowego

/-/ Tomasz Hapunowicz

  Wójt Gminy Zbuczyn

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk-Majątek w kierunku Kośmidry.

WI.6220.2.2021 | WI.6220.9.2020

WI.6847.12.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia stanowiącą własność Gminy Zbuczyn

do pobrania

 

W sprawie budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie docelowej 80 DJP w miejscowości Ługi – Rętki.

do pobrania

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu pomocy społecznej.

do pobrania

Informacja Starosty Siedleckiego o postępowaniu w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo – Księgowym w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1
Więcej informacji w załączniku

 załącznik

WI.6220.2.2021

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 366W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry.

do pobrania

 

W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn, na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie

WI.6220.7.2017

W sprawie rozbudowy i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Dziewule

Obwieszczenie

WI.6220.11.2019

W sprawie budowy fermy brojlerów króliczych w miejscowości Dziewule

 Obwieszczenie

 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Zbuczyn, stanowiących własność Gminy Zbuczyn

do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z dnia 16.12.2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.

do pobrania

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.42.2020, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn. 

| Zapytanie ofertoweformularz ofertyumowa | zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  | 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

WI.6847.37.2020

do pobrania

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 29.09.2020 r.

do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

WI.7151.7.2020

do pobrania

Planowane wyłączenia prądu w dniu 27.08.2020 od godz. 9:00 do godz. 13.00 na obszarze Zbuczyna, ul. Jana pawła II od nr 1 do 12;

stacja 06-2157 Zbuczyn Szkoła, pogotowie energetyczne pod nr: 991

Na podstawie art. 3 ust. 2  pkt. 9 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm) informacja w załączniku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w miejscowości Smolanka

więcej informacjii w załączniku

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.42.2020, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

| Zapytanie ofertoweformularz ofertyumowa |

Planowane wyłączenia prądu w dniu 29.07.2020 od godz. 10:00 do godz. 14.00 na obszarze Krzesk-Królowa Niwa nr 8-65, 270-292, Kościół, stacja 06-1639 Krzesk Majątek 1

O wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

czytaj więcej

W sprawie budowy placu manewrowego w miejscowości Borki – Wyrki, gm. Zbuczyn na dz. 149/3, 149/4, 149/5, 150/1, 150/2.

do pobrania

do pobrania

O wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

czytaj więcej

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu manewrowego w miejscowości Borki – Wyrki.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące informacji o budowie obiektów inwentarskich da chowu brojlera kurzego w obrębie miejscowości Kwasy.

więcej inforamcji w załączniku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.06.2020 r.

do pobrania

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zbuczyn. Gmina Zbuczyn zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania polegającego na odbiorze oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 22.04.2020 r.

WI.6220.6.2020 

do pobrania

do pobrania

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację w 2020 r. zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie: - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

do pobrania

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rzążew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W.

czytaj więcej

Komunikat prasowy - Przypominamy, że od 15 marca obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Dodatkowo, z uwagi na tę zmianę podróżni są upoważnieni do zwrotu biletów okresowych imiennych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 14 marca 2020 r. i ważnych na przejazdy 15 marca 2020 r. i później:
• całkowicie niewykorzystanych;
• częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych, bez potrącenia odstępnego.

czytaj więcej

Więcej artykułów…

 1. Ocena obszarowa jakości wody
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.01.2020 r.
 3. Zapytanie ofertowe
 4. Ocena jakości wody z ujęcia Krzesk oraz Jasionka gm. Zbuczyn
 5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 6. Informacja dotycząca badania pt. "Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Zbuczyn "
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 8. Informacja z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
 9. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2019 r.
 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 15.11.2019 r.
 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 08.11.2019 r.
 13. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. aktualizacja październik
 14. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 15. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 16. Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Numer sprawy: IN.042.59.2019
 17. Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej w Krzesku-Królowa Niwa”
 18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 02.09.2019 r.
 19. Nr HKN.4411.8.57.2019
 20. Ogłoszenie o naborze pracownika LGD Ziemi Siedleckiej
 21. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego
 22. Informacja o wyborach do izb rolniczych Rad Powiatowych Izby Rolniczej
 23. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.06.2019 r.
 24. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z dnia 07.06.2019 r.
 25. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. aktualizacja czerwiec
 26. Zarządzenie Nr 24 2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12 czerwca 2019 r.
 27. Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
 28. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 230 obręb Smolanka
 29. PPIS w Łukowie
 30. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 17.05.2019 r.
 31. Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych
 32. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 33. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 25.02.2019 r.
 34. Ocena obszarowa jakości wody na terenie gm. Zbuczyn
 35. Obwieszczenie UMWM w W-wie z dnia 15.02.2019 r.
 36. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 37. Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13 lutego 2019 r.
 38. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego
 39. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.
 40. Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2019 r.

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

nowy nr tel

Gminny Punkt Spisowy s