Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

 Informuję, iż w dniach od 9.01.2019 r. do 03.02.2019 r. na terenie Gminy Zbuczyn będzie prowadzone badanie pt. „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Zbuczyn ”. Badanie będą wykonywali pracownicy Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, na zlecenie Wójta Gminy i będzie ono obejmowało:

• ankietowanie w wersji papierowej 100 dorosłych mieszkańców na terenie Gminy Zbuczyn
• ankietowanie w wersji papierowej 20 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbuczyn
• ankietowanie w wersji elektronicznej metodą Corigo uczniów kl. 4-8 w szkołach na terenie Gminy Zbuczyn

Mieszkańców Gminy Zbuczyn bardzo proszę o współpracę, zaangażowanie i wypełnianie ankiet na prośbę pracowników.

Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Krystyna Chojecka

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. gruntu 105, 106, 107 obręb Izdebki-Kosny, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, Wójt Gminy Zbuczyn informuje,

informacja w załączniku

Informacja z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.

załącznik 1 zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby

załącznik 2 Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r. plan w załączniku

WI.6220.24.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2019 r.

do pobrania

WI.6220.15.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 15.11.2019 r.

do pobrania

WI.6220.14.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 08.11.2019 r.

do pobrania

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. plan w załączniku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pełna treść ogłoszeniałoszenia

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pełna treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.59.2019, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

formularz_oferty II etap

Umowa azbest Zbuczyn II etap

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) numer sprawy: IN.042.49.2019, nazwa zadania: „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej w Krzesku-Królowa Niwa”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie_ofertowe

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

załącznik nr 1 - SOPZ skorygowany

załącznik nr 1 - SOPZ

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - Oswiadczenia

załącznik nr 4 - Wzor_umowy

 

WI.6220.10.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 02.09.2019 r.

do pobrania

Ocena jakości wody w kąpielisku na zbiorniku wodnym „Rówce” gm. Zbuczyn Nr HKN.4411.8.57.2019

do pobrania

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 9 sierpnia 2019r. nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

Pełna treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1027) - Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej. Głosowanie będzie przeprowadzone w dniu 28 lipca 2019r. w budynku Urzędu Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, w godzinach od 8.00 do 18.00.

czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.06.2019 r.

do pobrania

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z dnia 07.06.2019 r.

czytaj więcej

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. plan w załączniku

W sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

do pobrania

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.27.2019, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

czytaj więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 230 obręb Smolanka

do pobrania

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębowica

czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 17.05.2019 r.

do pobrania

W związku z wystąpieniem w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych informuję, że poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Obwieszczenie dotyczące "przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na produkcję pieczarek na przeznaczenie do hodowli kur we wsi Krzesk-Królowa Niwa" więcej informacji w

załączniku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 25.02.2019 r.

do pobrania

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do pożycia przez ludzi na terenie gminy Zbuczyn za rok 2018.

do pobrania

Obwieszczenie UMWM w W-wie z dnia 15.02.2019 r.

do pobrania

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

do pobrania

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2019/2020.

do pobrania

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Warszawie dotyczące budowy autostrady A2 więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.

WI.6220.10.2018

do pobrania

WI.6220.11.2018

do pobrania

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2019 r.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego.

do pobrania

Ocena dotycząca jakości wody dla wsi Krzesk oraz Jasionka w załącznikach. Załącznik 1 Załącznik 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.11.2018

do pobrania

Więcej artykułów…

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.10.2018
 2. Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2018 r.
 3. WI.6220.11.2018
 4. WI.6220.10.2018
 5. Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 listopada 2018 r.
 6. Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r.
 7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.11.2018 r.
 9. Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych
 10. Wykaz nieruchomości
 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29.08.2018 r.
 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r. WI.6220.11.2018
 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 21.08.2018 r. WI.6220.7.2017
 14. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r. WI.6220.10.2018
 15. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r. WI.6220.11.2018
 16. Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 10 sierpnia 2018 r.
 17. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r. WI.6220.10.2018
 18. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.07.2018 r. WI.6733.18.2017
 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.07.2018 r. WI.6220.12.2018
 20. Ogłoszenie o naborze Partnerów
 21. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r. WI.6220.11.2018
 22. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r. WI.6220.10.2018
 23. Zapytanie ofertowe
 24. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
 25. Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28 maja 2018 r.
 26. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

nowy nr tel

Spis logo 150x150